Tyto obchodní podmínky platí pro nakupování a doručování zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu stránky www.dynasit.com. Obchodní podmínky jsou definovány základními právy a povinnostmi v obchodním vztahu mezi odběratelem a dodavatelem MLAD s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, email: info@dynasit.sk (dále jen "dodavatel").

Objednání zboží
Zboží je možné objednat telefonicky, elektronickou cestou, prostřednictvím eshopu. V případě, že objednané zboží není skladem a dodací lhůta by měla překročit 20 pracovních dní, bude odběratel předem informován.

Zrušení objednávky
Odběratel může upravit nebo zrušit objednávku kdykoliv do okamžiku jejího vyřízení, v případě že se nejedná o objednávku zakázkového charakteru - t.j. výrobek se zhotovuje podle parametrů zadaných odběratelem.

Cena zboží
Cena zboží se řídí aktuálním ceníkem platným v čase potvrzení objednávky. Při odběrech nad určité množství je možné dohodnout individuální cenové a platební podmínky.

Způsob platby
Platbu za objednané zboží je možné realizovat následujícími způsoby:

1. Platba v hotovosti při převzetí
Tento druh platby můžete uplatnit v kombinaci s těmito druhy dopravy:
Dobírková služba
Přímý dovoz zprostředkovaný dodavatelem

2. Platba předem
Objednávka bude odeslána do 24 hod. od připsání kupní ceny (cena za objednané zboží) na účet dodavatele nebo po obdržení věrohodného dokladu o uskutečnění transakce (kopie výpisu z účtu, resp. převodní příkaz potvrzený bankou).

3. Platba na fakturu
Dodavatel si vyhrazuje právo určit, se kterými odběrateli budou dohodnuty fakturační platební podmínky a lhůta splatnosti.

Pořízení zboží
Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí dopravní společností od dodavatele. Jakékoli nedostatky či neúplnost průvodních dokumentů je odběratel povinen oznámit ihned při převzetí zboží, jinak se považuje zboží za řádně dodané. Vlastnické právo na zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny zboží.

Odpovědnost za chyby a reklamace
Dodavatel odpovídá za kvantitativní a kvalitativní vady, které má zboží při dodání na místo určení, resp. které se vyskytnou během záruční doby. Jakékoli zjištěné vady je odběratel povinen bezodkladně oznámit dodavateli. Průvodní doklady vztahující se k prodeji zboží:
Faktura
Jiný doklad na základě individuální dohody dodavatele a odběratele (např. potvrzující e-mail)

Záruční doba
Záruční doba se řídí ustanoveními ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky. Záruka zaniká:
Porušením podmínek pro používání zboží nebo jeho běžné údržby; používání zboží v rozporu s návodem k použití.
Nedodržením technických podmínek a návodu k použití
Neoprávněným zásahem do dokladu o prodeji zboží.
Způsob a místo reklamace zboží
Při výskytu závažných chyb v dodávce kontaktujte prosím dodavatele prostřednictvím:
Elektronické pošty na adrese info@dynasit.cz

Právní informace
Tato internetová stránka je provozovaná dodavatelem. Tato stránka může obsahovat typografické chyby nebo nepřesnosti a může být nekompletní nebo neaktuální. Z tohoto důvodu si dodavatel vyhrazuje právo opravovat tyto chyby, nepřesnosti (i po uskutečnění závazné objednávky) a doplňovat, měnit a aktualizovat informace kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto chyby, nepřesnosti nebo chybějící údaje se netýkají ceny zboží.

Ochrana osobních údajů
1. Provozovatelem informačních systémů je dodavatel. Osobní údaje poskytované dotčenou osobou jsou zpracovány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

2. Na základě vytvoření objednávky nebo registrace uživatelského účtu je provozovatel v souladu se zákonem oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Rozsah zpracovaných údajů je: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, předmět nákupu, suma nákupu. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky (uzavření kupní smlouvy, uskutečnění platby, dodání zboží) a související komunikace s dotčenou osobou, jako je vedení evidence spojené s vyřizováním reklamací. Ke zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy s dotčenou osobou je oprávněn provozovatel a jeho zaměstnanci. Souhlas dotčené osoby ke zpracování osobních údajů je dobrovolný a je udělen na dobu nezbytnou pro naplnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi provozovatelem a dotčenou osobou nejdéle po dobu existence uživatelského účtu. Dotčená osoba bere na vědomí, že je povinna osobní údaje poskytovat správně a pravdivě. Provozovatel za účelem ochrany osobních údajů zabezpečuje potřebné technické, organizační a personální opatření.

3. Dotčená osoba zakliknutím příslušného políčka uděluje provozovateli souhlas se zpracováním jejích osobních údajů pro účely propagační, marketingové a zároveň vyslovuje souhlas s tím, aby provozovatel posílal dotčené osobě nabídky zboží a služeb, informace o slevách a akcích v elektronické podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail. Souhlas uděluje dotčená osoba na dobu neurčitou. Souhlas dotčené osoby ke zpracování osobních údajů je dobrovolný. Dotčená osoba bere na vědomí, že je povinna osobní údaje poskytovat správně a pravdivě. Provozovatel za účelem ochrany osobních údajů zabezpečuje potřebné technické, organizační a personální opatření.

Závěrečná ustanovení
Všechny právní vztahy vznikající mezi dodavatelem a odběratelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky, o kterých však musí objednavatele včas informovat.
V Praze, dne 11. 5. 2017


Záruční a dodací podmínky

Dodací podmínky:
Zboží zpravidla expedujeme do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Náklady na doručení nejsou součástí ceny. Ceny za doručení uvedené v objednávkovém formuláři e-shopu platí jen pro dodávku v rámci České republiky. Cena za dodání v rámci zemí EU je účtována na základě aktuálních cenových podmínek přepravních společností. Cena za dodání mimo ČR bude zákazníkům oznámena individuálně. Zboží obvykle držíme v dostatečném množství na skladě. V případě, že zboží není skladem, budete upozorněni po přijetí objednávky na nedostupnost i s předpokládaným termínem doručení, abyste mohli objednávku případně stornovat. Pokude se rozhodnete objednávku stornovat pro nedostupnost zboží a mezitím provedete platbu na náš účet, bude Vám obratem vrácena v plné výši.

Záruční podmínky:
Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne zakoupení s výjimkou zboží označeného jako zboží běžné spotřeby. Zbožím běžné spotřeby se rozumí samotný produkt. V případě, že objednané zboží z jakéhokoli důvodu nesplní Vaše očekávání, máte možnost vrátit ho do 7 dní ode dne, kdy Vám bylo doručeno. Reklamace zpravidla řešíme okamžitou výměnou vadných komponentů. Pokud není možné z nějakého důvodu vyřešit reklamaci okamžitě, je reklamace vyřešena do 30 kalendářních dnů opravou, výměnou nebo vrácením peněz. K uplatnění reklamace je potřebný doklad o koupi nebo záruční list s uvedeným datem prodeje.